Posted in Մայրենի

Տնային Աշխատանք

Տնային աշխատանք

Առ. 2, էջ 50

Դա նշանակում է, որ ահավոր աղքատ են, որ պատկերացնել չի կարելի:

Դա նշանակում է, որ կասկածելի բան չէր եղել, ուղակի անմեղ են:

Առ. 8, էջ 50

Այո նա ճանաչեց, որ դա իր ձին է, որովհետև նա նայեց ատամներին նման էին իր ձիու ատամներին, դեմքը իր ձիու դեմքն էր:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s