Posted in Մայրենի

Առաջադրանք 228-230

228.

Սուն-տասյակ

Երեք տասնյակ-եռեսուն

Չորս տասնյակ-քառասուն

Հինգ տաստյակ-հիսուն

Վեց տասյակ-վաթսուն

Յոթ տասնյակ-յոթանասուն

Ութ տասնյակ-ութսուն

Ինը տասնյակ-իննսուն

229.

Մեկից մինջև 99 թվերը գրվում են միասին, իսկ հարյուրից հետո առանձին:

Օրինակ՝ 99-իննսունինը

567-հինգ հարյուր վաթսունյոթ:

230.

65-վաթսունհինգ

48-քառասունութ

107-հարյուր յոթ

93-իննսուներեք

6087-վեց հազար ութսուն յոթ

4321-չորս հազար երեք հարյուր քսանեկ

786-յոթ հարյուր ութսունվեց

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s