Posted in Մաթեմատիկա

Կարճ ինքնաստուդում 1

08.02.2016

Պարապունք 5

Կարճ ինքնաստուգում 1

1.Նշիր տրված թվերի  երեք   բազմապատիկ

146-1460, 14600, 1460000:

9999-99990, 999900, 9999000:

1010-10100, 10101000, 1010000:


  1. Նշիր տրված թվերի բոլոր բաժանարարները`


18-1, 2, 3, 6, 9, 18:

80-1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40, 80:

36-1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 36, 18:

  1. Հաշվի’ր երկու թվերի ընդհանուր ամենամեծ բաժանարարը երկու եղանակներից մեկով:


(25, 105)
-5

25-1, 5, 25:

105-1, 5, 7, 15, 35, 105:

(30, 70)

30-1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30:

70-1, 2, 5, 7, 10, 70, 25:


4.Հաշվի’ր երկու թվերի ընդհանուր  ամենափոքր բազմապատիկը երկու եղանակներից մեկով:


[60, 90]-180

90-90, 180, 270:

60-60, 120, 180:

[14,112]-112

112-112, 224, 336:

14-14, 28, 42, 112, 224:


  1. Գրիր փոխադարձաբար պարզ թվերի զույգեր, 5օրինակ:

5 և 6

12 և 13

14 և 15

8 և 9

1 և 2


  1. Անին և Լուսինեն  իրար ընդառաջ դուրս եկան տարբեր քաղաքներից, մեկի  արագությունը` 50կմ/ժ, մյուսինը` 70կմ/ժ:  4 ժամ գնալուց հետո, նրանք հանդիպեցին: Քանի  կմ էր քաղաքների հեռավորությունը:

 

Անի                                                                                   Լուսինե

50կմ/ժ                                                                               70 կմ/ժ

 

 

Լուծում

  1. 50×4=200 կմ
  2. 70×4=280 կմ
  3. 200+280=480 կմ
    Պատ.՝ 480 կմ:

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s