Posted in English

The tailless fox/translated

ՊՈՉԱՏ ԱՂՎԵՍԸ
Լինում է, չի լինում՝ մի պառավ։ Էս պառավն իր էծը կթում է, կաթը վեր է դնում, գնում է ցախ ու փետ բերի, որ կրակ անի, կաթն եփի;
Մի աղվես գալիս է, գլուխը կոխում կաթնի ամանը, կաթն ուտում.
Պառավը վրա է հասնում, ցաքատով տալիս է, աղվեսի պոչը կտրում։
Պոչատ աղվեսը փախչում է, գնում է մի քարի վրա կանգնում է ու էսպես խնդրում.
— Տատիկ, տատիկ, պոչս տուր, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատաղվես, ո՞րտեղ էիր։
Պառավն ասում է.


— Դե գնա իմ կաթը բեր։
Աղվեսը գնում է կովի մոտ։
— Կովիկ, կովիկ, կա՛թ տուր ինձ, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Կովն ասում է.
— Դե գնա ինձ համար խոտ բեր։ Աղվեսը գնում է արտի մոտ։
— Արտիկ, արտիկ, խո՛տ տուր ինձ, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։ Արտն ասում է.
— Դե գնա ինձ համար ջուր բեր։
Աղվեսը գնում է աղբյուրի մոտ։
— Աղբյուր, աղբյուր, ջո՛ւր տուր ինձ, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Աղբյուրն ասում է.
— Դե գնա կուժ բեր։
Աղվեսը գնում է աղջկա մոտ։
— Աղջի՛կ, աղջիկ, կուժդ տուր, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներ՛իս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Աղջիկն ասում է.
— Դե գնա ուլունք բեր ինձ համար։
Աղվեսը գնում է չարչու մոտ։
— Չարչի, չարչի, ուլո՛ւնք տուր, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Չարչին ասում է.
— Դե գնա ինձ համար ձու բեր։
Աղվեսը գնում է հավի մոտ։
— Հավիկ, հավիկ, ձու-ձու տուր, ձու-ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկն ինձ կուժ տա. կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ շուր տա. ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա. խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա. կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Հավն ասում է.
— Դե գնա ինձ համար կուտ բեր։
Աղվեսը գնում է կալվորի մոտ։
— Կալվոր, կալվոր, կո՛ւտ տուր ինձ, կուտը տանեմ հավին տամ. հավը ինձ ձու տա, ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկն ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա. կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Կալվորի մեղքը գալիս է. մի բուռ կուտ է տալիս։ Աղվեսը կուտը տանում է հավին, հավը ձու է տալի, ձուն տանում է չարչուն, չարչին ուլունք է տալի, ուլունքը տանում է աղջկան, աղջիկը կուժ է տալի, կուժը տանում է աղբյուրին, աղբյուրը ջուր է տալի, ջուրը տանում է արտին, արտը խոտ է տալի, խոտը տանում է կովին, կովը կաթ է տալի, կաթը տանում է տալի պառավին, պառավը պոչը տալիս է իրեն, կցում է, կցմցո՛ւմ, վազում է գնում, իր ընկերներին հասնում։
The Tailless fox
Ones there lived an old woman. This old woman miked her goat and put the milk away and went for some wood to make a fire to cook the milk.
A fox is coming getting his head in the milk and drinking it.
The old woman is came and hit with an axe and cutt up the fox tale.
The fox is running away, standing on a rock and please like this.
-Grandmather, grandmather please give my tale back, to me to go to my friends, to my friends don’t say where you was tailles fox.
The old woman said:
Go and bring my milk back.
The fox goes to the cow.
Cow, cow give me milk, to me bring the milk to the grandmother, to her give my tale back and me get back to my friends and my friend don’t saw where you was tailless fox.
The cow said:
Go and bring me some grass.
The fox goes to the field.
Field, field give me grass, to me to bring the grass to the cow and the cow will give milk to me and I will bring the milk to the grandmother, to her give my tale back and me get back to my friends and my friend don’t say where you was tailless fox.
Go and bring me water.
The fox goes to the river.
River, river give me water, to me to bring the water to the field, the field will give me grass, then I will give the grass to the cow, than the cow will give a milk to me, than I will bring the milk to the grandmother, than she will give me my tale.
Go and bring a jar for me.
The fox goes to the girl.
Girl, girl give me a jar, to me to bring it to the river, than the river will give me water, than to me to bring the water to the field, the field will give me grass, then I will give the grass to the cow, than the cow will give a milk to me, than I will bring the milk to the grandmother, than she will give me my tale.
Go and bring me beads.
The fox goes to the faker.
Faker, faker give me beads, to me to bring the beads to the girl, than the girl will give me a jar, than a bring the jar to the river, than the river will give me water, than me bring the water to the field, than the field will give me grass, than me bring the grass to the cow, than the cow will give me some milk.
-Go and bring me an egg.
The fox goes to the chicken.
Chicken, chicken give me an egg, to me to bring the egg to the faker, than the faker will give me beads, than me will bring the beads to the girl, than the girl will give me a jar, than me bring the jar to the river, than the river will give me some water, than me will bring the water to the field, than the field will give me grass, than me will bring the grass to the cow, than the cow will give me some milk, than me bring the milk to the grandmother, than she will give me back my tale.
Go and bring some seeds for me.
The fox goes to the farmer.
-Farmer, farmer give me some seeds, to me to bring the seeds to the chicken, than the chicken will give me an egg, than me will bring the egg to the faker, than the faker will give me some beads, than me will bring the beads to the girl, than the girl will give me a jar, than me will bring the jar to the river than the river will give me some water, than me will bring the water to the field, than the field will give me some grass than me will bring the grass to the cow, than the cow will give me some milk, than me will bring the milk to the grandmother than the grandmother will give my tale back.
Farmer just gives the seeds to the fox. Than the fox goes and gives the seeds to the chicken, than the chicken gives him an egg. He brings the egg the faker, than the faker gives him some beads, than he brings the beads to the girl, than the girl gives him the jar, than the fox brings the jar to the river, than the river gives some water to the fox, than hi brings the water to the field than the filed gives him some grass, than hi brings the grass to the cow, than the cow gives him some milk, than hi brings the milk to the grandmother and the grandmother gives the foxes tale back, than the fox goes to his friends.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s