Posted in Հայոց Լեզու

Բարդ նախադասություններ

Լուսինը ծագեց և շողերը գցեց լճակը մեջ:

Լուսիը ծագեց, և լույսը սփռվեց լճակի վրա:

Ծառը լուսավորվել է, և քամին խաղում է նրա տերևների մեջ:

Դանդաղ ինչնում է մթնշաղը և իր արծաթե շողեռը մաղում քաղաքի վրա:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s