Posted in Բնագիտություն

Հող առաջադրանք

  1. Ինչից է առաջանում հումուսը:

Հումուսը առաջանում է կենդանիների և բույսերի մնացորդներից:

  1. Որ օրգանիզմներն են մասնակցում հումուսի առաջմանը:

Հումուսի առաջմանը մասնակցում են բակտերյաները և սնկերը:

  1. Ինչով է պայմանավորված հողի բերիությունը

Հողի բերիությունը պայմանավորված է հումուսի առկայությամբ:

  1. Ինչ նյութեր են մտնում հողի կազմության մեջ

Հողի մեջ ապրում են անձրևավորդերը, մրջյունները, տարբեր միջատներ և իրենց թրթուրները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s