Posted in English

Alice/translated

Alice opened the door and found that it led into a small passage, not much larger than a rat-hole: she knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you ever saw. How she longed to get out of that dark hall, and wander about among those beds of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her head though the doorway; `and even if my head would go through,’ thought poor Alice, `it would be of very little use without my shoulders. Oh, how I wish I could shut up like a telescope! I think I could, if I only know how to begin.’ For, you see, so many out-of-the-way things had happened lately, that Alice had begun to think that very few things indeed were really impossible.

There seemed to be no use in waiting by the little door, so she went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate a book of rules for shutting people up like telescopes: this time she found a little bottle on it, (`which certainly was not here before,’ said Alice,) and round the neck of the bottle was a, with the words `Drink Me’ beautifully printed on it in large letters.

Ալիսան բացեց դուռը ա և գտավ, որ այն ուղղորդում է դեպի մի փոքրիկ անցուղղու, այն մկան ծակից մեծ էր․ նա ծնկեց և նայեց դեպի ամենասիրելի այգուն։ Ինչպես նա կարողացավ դուրս գալ այդ մութ ծակից և թափառել այդ ծաղիկների անկողինների շուրջ և այդ սառը շատրվանների, բայց նա չէր կարողանում իր գլուղն անցկացնել  դռան միջից,- և եթե իմ գլուխը անցներ,-մտածեց խեղճ Ալիսան,-այն կլինի անօգտակար առանց իմ ուսերի։ Օհ, ինպես ես կյերազեի, որ կարողանաի փակվել իչպես կեռադիտակը։ Ես մտածում եմ, որ կկարողանամ, եթե մտածեմ իչպես սկսել,-այսպես դու տեսար, որ լիքը գործից դուր եղելություններ եղան վերջերս, որ Ալիսան սկսեց մտածել, որ միքանի գործողություններ անհնար էր։

Այտտեղ թվում էր, որ այդեն անիմաստ է այդ փոքրիկ դռան մոտ կագնել և նա վերադարձավ սեղանի մոտ, միքիչ էլ հավատ և նա կարող է գտնել մեկ ուրիշ բանալի կամ մի գիրք որտեղ կան կանոններ, որ կարողանաս մարդուն փակել հեռադիդակի նման․ այս անգամ նա գտավ մի շիշ նրա վրա,- որը ժամանակին այստեղ չէր,- ասաց Ալաիսան,- և շշին շրջապատված էր թխթե պիտակով,- Խմիր Ինձ,- գեղեցկությամբ տպած վրան մեծ տառերով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s