Posted in Այլ

Ազնիվ արարք

  • Կճեպ-կեղև

Քրքջալ-ծիծաղել

Սարսափահար-վախեցած

Կարեկցանք-ձեռք մեկնել

Սսկվել-սուս մնալ

Քրթմնջալ-քթի տակ ծիծաղել

Ողորմելի-խեղճ, թշվառ

Կզակ-ծնոտ, դունչ

Հարկադրել-պարտագրել, ստիպել

Կցկտուր-անկաաակից, անկապ

  • — Ես ձեզ ներում եմ։ — Համաձա՞յն ես ուսուցչի խոսքերի հետ, դու ի՞նչ կանեիր նրա փոխարեն:

Ես եթե լինէի ուսուցչուհու տեղը, չէի ների երեխաներին, որովհետ անմեղ տղային և առողջության հետ խնդիրներ ունեցողին վիրավորելը սխալ է, բայց հնարավոր է խոսելով իրենց հասկացնել երեխաներին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s