Posted in Բնագիտություն 2016-2017

Ինքնաստուգում բնագիտությունից

  1. Ջերմային երևույթների օրինակներ:

Արևի տաքացնելը, փայտի այվելը:

  1. Ինչպե՞ս փրկել էլեկտրական հոսանքը հարվածաց մարդուն:

Չոր փայտով քաշում ենք նրան մի կողմ, որտեղ մեծ քանակուցյամբ հող կա և ծածկում ենք նրան, որպիսի հողը իր մեջ վերցնի Էլեկտրականությունը:

  1. Ինչպե՞ս է առաջադնում կայծակը:

Ամպի մեջ գնտվող սառը մարմինները, որոնք դրական լիցքեր են միանում են տաք մարմիներին, որոնք բացասական լիցքեր են և առաջանում է պարպում:

  1. Քանի՞ տեսակի ոսպնյակներ գիտեք:

Երկու տեսակի մեկը ցրող և մեկն էլ հավաքող, որը գնտվում է մարդկային աչքի մեջ և մենք նրան ուրիշ կերպ ասում ենք ակնաբյուրեղ:

  1. Ո՞րն է լույսի անդրադարձումը:

Երբ մենք ինչոր առարկա մցնում ենք ապակիա ջրով լի բաժակի մեջ և տեսնում ենք, որ այդ առարկան կտրավածի է նման, որովհետև լույսը ջրի մեջ փոխում է անդրադարձումը և թվում է որ այն կտրվացծ է:

  1. Ո՞րն է աչքի հիգիենան:

Եթե մենք մեքենայի ընփացքի մեջ կարդանք գիրք, կամ զբաղվենք էլեկտրկան սարքով մենք կվնասենք մեր աչքերը կամ մթության մեջ գիրք կարդալ կամ պարկած գիրք կարդալ, դրանք նույնպես վնասում են մեր աչքերը: Մեքն գիրքը կարդալուց պիտի լինենք  25-30 սմ հեռավորության վրա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s