Posted in English

Homework

2 Present simple vs present continuous

Complete the conversation. Use the correct form of the present simple or present continuous.

Isabelle: Hello?

Jamie: Hi Isabelle, it’s me Jamie.

Isabelle: Oh hi Jamie. Where are you?

Jamie: I’m in town.

Isabelle: And what are you doing?

Jamie: Shopping. I’m looking for some pair of trainers. But I can’t find any good ones.

Isabelle: Try that shop in Princes Street. They are selling really cool trainers there.

Jamie: Which shop? Oh, yes, I know it. It’s called Best Foot Forward, isn’t it?

Isabelle: That’s right. My friend Alan works there at weekends.

Jamie: Really? Well, today’s Saturday. Perhaps he might be working there today.

Isabelle: Hmm, well, I’m not sure. But go and see.

Jamie: I am going there right now! Thanks for your help, Isabelle.

Isabelle: No problem, Jamie! Bye!

3 Question tags

a Circle the correct words

He doesn’t like me very much, does he?

They’re friendly, aren’t they?

Your sister works very hard, doesn’t she?

You went away last weekend, didn’t you?

They won’t come, will they?

You can help me with this, can’t you?

She’s got nice eyes, hasn’t she?

We should ask her,shouldn’t we?

 

Posted in Հասարակագիտություն

Շրջակա միջավայրի աղտոտում

Բնածին աղտոտումը տեղի է ունենում բնական երեւույթների (երկրաշարժերհրաբուխներջրհեղեղներհրդեհներփոթորիկներսողանքներ), իսկ մարդահարոյցը՝ մարդու գործունեութեան (արդիւնաբերական, գիւղատնտեսական, տրանսպորտային, կէնցաղային, ռազմական եւ այլն) հետեւանքով։

Մոնրեալի աղտոտուած Լաշին նեղուցը, Կանադայ

Տարբերում են աղտոտման հետեւեալ ձեւերը՝