Posted in Մաթեմատիկա

Հանրահաշվի ինքնաստուգում 1

Առաջադրանքներ

1) Բարձացրեք քառակուսի.

  1. (a-b)^2=a^2-2ab+b^2

2.(x^3-y)^2=x^6-2x^3y+y^2
3.(1/4k+6p)^2=1/16k^2+3kp+36p^2

2.Բազմանդամը ներկայացրեք տարբերության քառակուսու տեսքով.

ա) a^2-2ab+b^2=(a+b)^2
բ)   9m^2-6m+1=(3m-1)^2

  1. Արտահայտությունը ներկայացրեք բազմանդամի տեսքով.

ա) x^2y^2=(x-y)(x+y)

բ)z4-16=(z^2-4)(z^2+4)
գ) (3m-2n)(3m+2n)=9m2-4n2

4.Արտահայտությունը ներկայացրեք խորանարդների գումարի տեսքով`

1) 1+m6=(1-m^2)(1+m^2+m^4)

2)a^9+27b^3=(a^3)^3+(9b)^3=(a^3+3b)(a^6-3a^3b+9b^2)
3)c6+125d3=(c^2)^3+(5d)^3=(c^2+5d)(c^4-5c^2d+25d^2)
4) (a+a^3)^3=a^3+3a^5+3a^7+a^9
 5)  (a^3x-x^2a)^3=a^9x^3-3a^7x^4+3a^5x-a^3x^6

 

5.Երկանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

a3b3=(a-b)(a2+ab+b2)

x6-8y3=(x^2-2y)(x^4+2x^2y+4y^2)
m12-125=(m^4-5)(m^8+5m^4+25)

c6p18-1=(c^3p^9-1)(c^3p^9+1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s