Posted in English

Check your progress

1 Grammar

a Complete the sentences with will or won’t.

1 My train is running late, so I won’t be home before seven o’clock.

2 Julie isn’t feeling well, I don’t think she will go to school.

3 He’s a really good doctor. I’m sure he will became famous one day.

4 We can go to the beach tomorrow. I’m sure it won’t rain.

5 What do you think? Will you go to university?

6 James is in London, so he won’t be at the party tonight.

7 It’s quite hot today. I think I will go to swimming this afternoon.

8 Tom’s always so nice. He won’t get angry when he finds out.

9 A: Will you come to the match tomorrow?

B: Sorry, but I don’t think I won’t have time. I will come to the one next week.

10 A: Pat won’t be happy when she sees that you have broken her computer.

B: I know. I will tell her what happened as soon as she comes home.

b Circle the correct words.

1 My parents are angry/angrily because I didn’t do the washing up.

2 Our team lost yesterday. Everyone played bad/badly.

3 Last week’s test was easy/easily.

4 My sister sings good/well.

5 Hurry up, Jill! Why are you walking so slow/slowly?

6 Last night I heard a loud/loudly noise outside my room.

7 It was a slow/slowly journey and we arrived very late/lately.

8 The players were all too slow/slowly, that’s why we lost the match.

9 His mum works so hard/hardly – she’s hard/hardy at home.

2 Vocabulary

a Circle the correct words.

1 I’ll probably/sure get a job.

2 Joanne doubts/hopes to become a famous singer.

Maybe/Don’t think she’ll have children.

4 Nick thinks/probably they’ll get married soon.

5 I’m doubt/sure he’ll learn to drive.

We’ll doubt/probably watch TV tonight.

7 I doubt/sure he’ll come with us.

b Use the words to complete the sentences.

lightning foggy shower thunder wind hot rain sun

1 There was such a strong wind that some trees fell down.

2 The castle on the hill burnt down because it was struck by lightning.

3 There was heavy rain for three days – the streets looked like rivers.

4 It didn’t really rain very hard – it was only a shower.

5 We didn’t sit on the beach after 11 am. There was too much sun and it was too hot.

I’ve just heard some thunder from far away. I think there’ll be a storm soon.

I couldn’t see anything from my window this morning – it was really foggy outside!

Advertisements
Posted in English

The Fantasy That Came Into Truth

Once upon a time when the weather was cold and the period was called Christmas, two poor families who were living side by side in the streets helping each other with food, money that they somehow got. The elders of those two families were not eating much and giving it to their beloved children. Although the families helped each other but one of the families lost their hope and they were saying so to their kids, that one they soon enough they will die from hunger and cold. The children started crying, because they did not believe what their parent trying to consume them. The other family always advising to never lose hope and maybe one day that the fantasy and the dream will come true. They lived like one family.

One day a good looking man who was also rich was walking trough that street. When he reached to the families he wanted to speak with them and know there story. After he knew about the horrible thing that the families went trough said “I wished I could help you, but I’m sure your wish will come true. People say that Christmas is when the magic happens.” The man turned around and with the corner of his eye he saw that the kids were holding pillows and he wanted to ask one more question. “Are those pillows yours?” The children at once answered “This pillows are the only things left from our burned houses, so we don’t want them to be gone and we are holding them tight so we don’t lose them, even and night we put our heads on them and sleep, so no intruder can take them away.” The man smiled and whispered “It will”.  Turned around and left.

Finally the day of the Old Year to pass and the New Year come every one was happy even the kids of those two families, but the parents from one of the families where preying for a miracle and a fantasy to become reality, but the other parents where acting that they where happy, but from the inside they where hopeless. The night finally came and the two families went to sleep and as the kids said they were sleeping on their pillows.

And suddenly from between two buildings a man appeared and he was wearing a hat so it was hard to realize the identity of the person. The man slowly and carefully walked to the two families and took keys and a note out of his pocket. Slowly the man put the keys and the note under on of the kids pillows and left.

The next morning the families woke up and the kid immediately realized strange objects under the pillow. She took the note and the keys, started to read the note “You may not remember me, but we met once and that once was enough to make me help you. Those are keys for a house and the address is written below. This is my Christmas gift to you.” And an address was given bellow. The kid showed it to her parents. After her parents read the note, the young girl whispered something to her older brother and they both at once said “We lived together and helped each other for ten years and this time we will help you and we will still live together like one family in our new house. The hopeless family teared up and tried to say “But”. And the other family said “Shhh. I’ts okay, don’t worry about. The day will come and you will help us.” The two families started walking to their new house and they finally arrived. They opened the door and saw a supply of ten years: clothing, food, water and heating source and of course technology that will help them: fridge, TV, oven and so on. The two families that where now “a family” started tearing up, and the hopeless but happy parents whispered “so this is the power of hope”.

And so the fantasy and the dream became true.

Moral: It does not matter how the person looks from the outside, it’s important how the person looks from the inside. Hope will always be by your side, you just need to believe and feel it’s presents and when you do every thing is possible.

Posted in Ֆիզիկա, Այլ

Առաջադրանքներ Վ․ Կ․ Լուկաշիկ

Առաջադրանքներ Վ.Ի Լուկաշիկ գրքից 113-125

113. V= 36կմ/ժ

մ/վ-?

36*1000=36000

36000:3600=10մ/վ

114.

V1=7,9կմ/վ

V2=11,2կմ/վ

V3=16,7կմ/վ

Մ/վ;կմ/ժ

V1=7,9կմ/վ=7,9 1000մ/վ=7900մ/վ

V1=7,9կմ/վ=7,9կմ/1/3600ժ=7,9*3600կմ/ժ=28440կմ/ժ

1ժ=3600վ

1վ=1/13600ժ

V2=11,2կմ/վ=11,2 1000մ/վ=11200մ/վ

11,2=կմ/1/3600=11,2*3600կմ/ժ=40320կմ/ժ

V3=16,7կմ/վ=16,7 1000/վ=16700մ/վ

16,7*3600կմ/վժ 60120կմ/ժ=

115.V=2700կմ/ժ

V2=715մ/վ

Որն է մեծ?

2700*1000=2700000

2700000:3600=750մ/վ

A-ից B=750մ/վ

B-ից A=715մ/վ

Մեծ է A-ից B-ն

116. V1=15մ/վ

V2=72կմ/ժ

Որն է մեծ?

72*1000=72000

72000:3600=20մ/վ

V2=20մ/վ

Մեծ է V2=V2>V1

117. S = 99կմ

t = 5ժ 30ր

V – ?

V=S/t=99/330ր=99*1000/330*60=5մ/վ

118. S = 20կմ

t = 3ժ

V – ?

V=S/t=20/3=6,6կմ/ժ

119. S = 20 կմ

t1 = 5ժ

t2 = 2ժ

t3 = 22ր

t4 = 1,4ր

V1, V2, V3, V4 – ?

V1=S/t=20կմ/5ժ=20*1000/5*3600=1,1մ/վ

V2=S/t=20կմ/2ժ=20*1000/2*3600=2,8մ/վ

V3=S/t=20կմ/22ր=20*1000/22*60=15,1մ/վ

V4=S/t=20կմ/1,4ր=20*1000/1,4*60=238 մ/վ

120. t1 = 17:00

S1 = 101000կմ

t2 = 22:00

S2 = 152000կմ

V – ?

t2-t1=22-17=5ժ

S2-S1=152000-101000=51000կմ

51000կմ/5ժ=10200կմ/ժ

120.10200կմ/ժ

121.T=30վ

V=72կմ/ժ

30*3600=108000կմ/վ

122.

123.V=0,5մ/վ

T-? 15կմ

Պատ՝. T=7,5

I

Կփոխվի՞ մարմնի շարժման արագությունը, եթե նրա վրա այլ մարմինների ազդեցությունը դադարի.

ա) կմեծանա

բ) կփոքրանա

գ) չի փոփոխվի

II

?

III

Քարը ջարդելիս բաժանվում է երկու մասերի: Բեկորներից մեկը ստանում է 12մ/վ արագություն, իսկ մյուսը՝ 4մ/վ: Ո՞ր բեկորի զանգվածն է մեծ և քանի անգամ.

Առաջին բեկորի զանգվածը մեծ է 3 անգամ

IV

Կգ-? 0,035տ

35 կգ

V

Գրամ-? 0,35 կգ

35գրամ
VI

350գ-ը կգ-?

0,35կգ

 

Հեղուկի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով

I

Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել պատկերված չափագլանով.

100մլ

II

Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը.

60-50=10, 10:5=2

2մլ

III

Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը.

2×3=6

70+6=76

 

Լուդաշիկ խնդրգրքից

113

Տրամվայ-36կմ/ժ

Մ/Վ-?

36×1000/3600=10մ/վ

114

I Տիեզերանավ-7,9կմ/վ

II Տիեզերանավ-11,2կմ/վ

III Տիեզերանավ-16,7կմ/վ

մ/վ-?

կմ/ժ-?

7,9×1000=7900մ/վ

11.2×1000=1120մ/վ

16.7×1000=1670մ/վ

7.9×3600=28440կմ/ժ

11,2×3600=40320կմ/ժ

16.7×3600=60120կմ/ժ

 

115

A-B=2700կմ

Ինքնաթիռը-1ժ

Հետադարձ-715 մ/վ

V որ ուղղությամբ է ավելի մեծ

2700×1000/3600=750մ/վ

750-715=35մ/վ

A-B ուղղությամբ ավելի մեծ է

 

116

Նապաստակ-15մ/վ

Դելֆին-72կմ/ժ

Որ կենդանու արագությունն է մեծ-?

72×1000/3600=20մ/վ

20-15=5մ/վ

Դելֆին>նապաստակ

 

117

99/5,5=18կմ/ժ

118

20:3=6,6կմ/ժ

119

Հետիոտ-20կմ 5ժամում

Ձիավոր-20կմ 2ժամում

Տանկ-20կմ 22րոպեում

Ինքնաթիռ-20կմ 1,4րոպեում

20:5=4կմ/վ

20:2=10կմ/ժ

60:22=2.72կմ/ժ

20:22/60=7.3կմ/ժ

20:7/300=857 1/7կմ/ժ

 

120

Տիեզերահռթիռը ժամը 17-ին 101000կմ-ով հեռացել է երկրից

22ժ-ում 152000 կմ հեռավարության վրա:

V-?

22-17=5ժ

152000-101000=51000կմ

51000:5=10200կմ/ժ

 

121

18կմ

122

850:60=14.1կմ

123

0,5:1000×3600=1.8

15×1.8=27ժ

124

300:5=60մ

125

600:5=120

120×30=3600

 

Posted in Մայրենի

Ամանորյա պատմվացքներ

Սուրբ ծնունդի օրվա առավոտը

 • Բնութագրիր Ռոբի ընտանիքի անդամներին՝ հորը, մորը, տղային՝ մեջբերումներ անելով տեքստից:

Ռոբը շատ բարի և խելացի տղա էր և հարգում էր ծնողների ասածը, իսկ հայրը սիրում էր որդուն, բայց մայրը նրա հետ վերաբերվում ավագի, հասունի։

 • Արտահայտիր վերաբերմունքդ մոր և հոր զրույցի վերբերյալ՝ Ռոբի աշխատելու մասին:

Ինձ թվում է, որ երեխան պետք է օգնի իր ծնողներին, բայց նայած ինչով է օգնում։ Օրինակ, եթե ընտանիքի վիճակը վատ է, երեխան պետք է,փորձի գումար տուն բերել և ընթանրապես լավ զավակը առանց հարցնելու և առանց ծնողների իմացուցյան պետք է օգնի նրանց, ինչպես որ օգնում են նրան ծնողները, որովհետև կգա ժամանակ, որ զավակը պիտի հոգ տանի ծնողների մասին։

 • Կարո՞ղ ես բացատրել՝ ինչու՞ Ռոբն այդպես փորձեց նվեր մատուցել:

Ինձ թվում է, Ռոբը գիտեր, որ հայրը սիրում էր իրենց և ցանկացավ ցույց տալ, որ ինքն էլ է սիրում հորը և նվիրեց այդ նվերը

 • Ամանորյա իրական նվեր — ստեղծագործական աշխատանք:

Մարդիկ ուրիշ մարդկանց Ամանորին նվեր են տալիս, որ նվեր տված լինի, օրինակ՝ գումար, խաղալիք, զարդ կամ հուշանվեր։ Բայց իրական Ամանորյա նվերը գալիս է սրտի խորքից, մի բան, որ իրոք կուրախացնի նվեր ստացողին։ Մի բան, որ ստացողը երազել է և իր համար դա հրաշք է ունենալը, ի վերջո ասում են որ Ամանորը լի է հրաշքներով։ Եթե ես նվեր տվողը լինեի կտաի կամ մի օգտակար նվեր, կամ մի նվեր, որը այդ մարդու սիրելի իրերից է։

Կարդալ Հանս Քրիստիան Անդերսենի  «Եղևնին» հեքիաթը:

Առաջադրանքներ.

 • Եղևնին մարդու ո՞ր տեսակն է մարմնավորում:

Ինձ թվում է, որ եղևնին անհամբեր եր և բողոքող, որովհետև նա ցանկանում էր շուտ մեծանալ, որ կարողանար ճնճղուկենրին իր վրա հավաքի։

 • Երազելով վաղվա օրվա մասին — ստեղծագործական աշխատանք:

Մարդիկ կան ովքեր ամեն գիշեր սպասում են վաղվա օրվան և կան մարդիկ ովքեր ուղակի մտածում են վաղն էլ սովորական օր կլինի։ Մարդկանց մի մասը մտածում է վաղվա օրվա մասին, թե ինչ կլինի և ինչպես։ Ես էլ եմ այդպես անում, կամ ավելի կոնկրետ ես մտածում եմ իմ սխալների մասին գիշերները, որոնք ես կատարել եմ տվյալ օրվա ընթացքում և փորձում եմ վաղը այդ նույն սխալը թույլ չտալ։ Մարդիկ կան, որ հիվանդ են և նրանց համար վաղը կամ փրկություն է, կամ մահ և նրանք երազում են, որ վաղը գա բարու ձեռքը բռնած, ոչ թե չարի ջրերը ընկած։ Իմ կարծիքով մարդ պետք է երազի վազվա օրվա մասին, որովհետև մենք ոչ մեկս էլ չենք կարող գուշակել թե վաղը ինչ կլինի և նույնիսկ պատերազմ սկսի։ Դրա համար էլ պետք է երազենք, որ վաղը ապահով լինի ցանկացած մարդու համար։

Կարդալ Շ.Ազնավուրի «Ամանորյա անսովոր ընթրիք» պատմվածքը:

 • Ամանորն առիթ է ինչի՞ համար — ստեղծագործական աշխատանք:

Ամանորին մարդիկ իրար են տեսնում, ուրախանում լավ ժամանակ անցկացնում և այլն։ Մարդիկ իրենց երեխաներին Ամանորի մասին պատմու են որպեզ հրաշքների օր և երազանքների իրականացման օր։ Այդպես երեախաները սովորում են հավատալ և ամեն Ամանորին երազում են մի խաղալիք կամ ուրիշ նվեր։ Ինձ թվում է, որ Ամանորը առիթ է հանդիպել բաերկամներին, լավ ժամանակ անցկացնել և զվարճանալ։

Posted in Մայրենի

Հասարակություն

Հասարակությունը մարդու համար կարող է լինել դաժան և կարող է լինել օգտակար և բարի։ Օրինակ՝ մարդ կարող է ինչ-որ կարևոր մարդու փրկել և դառնալ հերոս, և մեկը ստիպված լինելով փրկել մտերիմին և թողնել, որ հայտնին մահանա, և նա հասակության համար կդառնա հրեշ, և մարդիկ կնվաստացնեն նրան արհամարհելով և հայհոյելով։ Մարդ նաև կարող է ծնվել ինչ-որ վատ, բայց հայտնի մարդու ընտանիքում, և ուրիշ մարդկանց համար վախենալու լինի։ Հասարակությունը նաև անպատվում է անտուններին և նաև վնասում նրանց, նաև մարդիկ նրանց օգնելու փոխարեն վնասում են նրանց։ Եթե մարդիկ ավելի հոգատար լինեն իրար հանդեպ, հասարակության մեջ չեն լինի լավ ապրող և վատ ապրող մարդիկ։

Posted in Ռուսերեն

Домашнее задание 16.12.2017

1.Найдите в шуточном стихотворении известного лингвиста Б.Ю. Нормана существительные, в которых допущена ошибка в их родовой принадлежности.

Слыхали эту новость?
У нас в шкафу живёт
Тот, кто любую овощь,
Любой продукт сжуёт.
Он яблок, помидору
И всю картофель съест,
Баранок без разбору
Умнёт в один присест.
Прожорлив, как собака,
Тот, кто живёт в шкафу:
Пропали тюль и тапок,
И туфель на меху.
Он съел жилету кунью
И дедовский папах,
Персолем и шампунью
Который весь пропах.
Так кто ж ту путь проделал
Из шкафа в антресоль?
Мыш ненасытный, где он?
Где он, огромный моль?
Вы скажете: не верим!
Чтоб всё пустить в труху?
…Но есть обжора Время –
Вот кто живёт в шкафу.

овощ – м. р., яблоко – ср. р., помидор – м. р., картофель – м. р., тапка – ж. р., туфля

– ж. р., жилет – м. р., папаха – ж. р., персоль – ж. р., шампунь – м. р. путь – м. р.,

мышь – ж. р., моль – ж. р.

Выучите инфирмацию, расскажите ее на уроке:

Сколько дней в неделе?

В Древнем Египте неделя состояла из 10 дней. Семидневная неделя появилась на Древнем Востоке (в Вавилоне). «Семь» было в Древнем Вавилоне святым числом. Это число было связано с семью небесными телами. В те времена дни недели так и назывались: понедельник — день Луны, вторник — Марса, среда — Меркурия, четверг — Юпитера, пятница — Венеры, суббота — Сатурна, воскресенье — Солнца. Во многих европейских языках эти названия сохранились и сегодня, например, воскресенье по-английски будет Sunday (sun = солнце, day = день), а по-немецки Sonntag (Sonne = солнце, Tag = день).

В русском языке называли неделю раньше «сед(ь)мица«. На Руси еженедельный свободный праздничный день назывался «неделей» — днём, когда «не делают».

Это название сохранилось и сегодня во многих славянских языках (сравни, по-украински, по-польски, по-чешски, по-болгарски «воскресенье» будет «неделя»). Отсюда произошло и название понедельник — день, следующий после «недели», вторник — второй день после «недели», среда — средний день, четверг — четвёртый, пятница — пятый. Суббота получила название в те времена, когда этот день у некоторых народов был выходным (назывался «сабат» — отдых).

После принятия Русью христианства воскресеньем назывался только один день года — день начала празднования Пасхи. Как день недели слово «воскресенье» начали употреблять только в XVI веке в память о воскресении Христа. Слово «неделя» сохранилось для всего семидневного периода вместо слова «седмица».

Интересно, что в большинстве стран мира, включая и Россию, воскресенье является официальным выходным днём. Однако в некоторых странах, в которых официальной религией является ислам или иудаизм (в Израиле, например), воскресенье является обычным рабочим днём.

Posted in Քիմիա

Ատոմ

Ատոմ մսլեկուլ

 1. Ատոմը նյութի փոքրագույն մասիկն է:
 2. Ատոմների միացումից առաջանում մոլեկուլներ:
 3. Միեվնույն ատոմների միացումից առաջանում են պարզ նյուեր:
 4. Երկու և ավելի տեսակի ատոմների միացումից առաջանում են բարդ նյութեր:
 5. Տարրը որոշակի ատոմի տեսակ է:
 6. Պարզ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են մեկ տարրի ատոմներից:
 7. Բարդ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են երկու կամ ավելի տարրի ատոմներից:
 8. Ատոմ բառը թարգմանվում է հունարենից անբաժանելի:
 9. Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ և ատոմները և մոլեկուլները պահպանվում են:
 10. Քիմիական երևույթների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են, իսկ ատոմները պահպանվում են:
 11. Նյութի ագրեկատային վիճակը կախված է մասնիկների միջև հեռավորությոունից:
 12. Ատոմը քիմիականապես անբաժանելի մասնիկ է:
 13. Մոլեկուլները և ատոմները անընդհատ գտնվում են շարժման մեջ:
 14. Մոլեկուլների և ատոմների ժարժումը կախված է ջերմաստիճանից:
 15. Ֆիզիկական ատոմները բաժանելի են:

 

Ատոմի կառուցվածք

Ատոմի կենտրում գտնվում է միջուկը, որտեղ կան պրոտոններ և տեյտրոններ:Միւուկը դրական է: Միջուկի շուրջը պտտվում են էլեկտրոններ: Պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը միշտ հավասար է: Ատոմը էլեկտրա չեզոք մասնիկ է:

Posted in English

I am waiting for Christmas…

I think that all of us are waiting for Christmas with excitement: a lot of presents, puddings, carols and dressing the house and the Christmas Three with seasonal decorations. But me` I’m waiting for Christmas for unbelievable excitement, because usually at the time of Christmas I travel to Iran and to meet my relatives, such as grandmother, granddad, aunt, uncles and my dear cuisines. But my Mom and Dad stay at Armenia and celebrate Christmas here. Two of my best friends are born the same day that the old year passes. I personally think there lucky, because they get two presents from a person that day: one for their Birthday and one for Christmas. But in Armenia Christmas is fun as well, because I get to hang out with my friends, but you know it’s not that you always see and hang around with your relatives who live in other countries, but your friends, you see and hang around the whole year. At Christmas here in Armenia is hard, because every one is trying to get to buy Christmas sale products and pork meat, because it’s traditional to put fried pork on the Christmas table. And at Christmas Armenians drink wine, that’s also traditional. OK, that’s enough of traditional stuff now excitement. I am mostly excited for Christmas, that I’m going to travel and celebrate Christmas with my relatives. It’s not just me that travel at the time of Christmas, there are thousands of people that travel over the world at the time of Christmas. This is why I’m waiting for Christmas with excitement.

Merry Christmas everyone!

Posted in English

Classwork

Ex. 3a

Complete the sentences with the words in the box.

sun thunder lighting hot shower wind

1 It was a very cold day and the wind was really cold too.

2 Lightning hit that tree six years ago.

3 Don’t sit out in the sun for to long: you’ll burn.

4 Gosh! What was that noise! I think it was thunder.

5 It’s much too hot to go for a walk at the moment.

6 It didn’t rain heavily-it was just a shower really.

Ex. 3b

Listen and complete the weather forecast.

And now for today’s forecast. In the London area, the weather will be warm with temperatures of around 18C. Although the sun will shine for a while, we can expect some strong rain this afternoon. An that will make it feel quite cool.

Further north in the Birmingham area, things won’t be to good, I’m afraid. After last night’s thunderstorm, Birmingham is going to be very windy with an expected high of about 14C. But no more wind and rain today, at least. And finally, in Scotland, it will be sunny for part of the morning then windy later on. But not snowing like it was yesterday, fortunately, so the roads should be safer once the fog clears.

Posted in Պատմություն

Ռուսկայա Պռավդա

Ռուսիայի հնագույն իրավական օրենսգիրքը։ Ռուսկայա Պրավդան հիմնված է Հին Ռուսիայի բանավոր օրենքների և սովորութական իրավունքի վրա։

Ռուսկայա Պրավդան բովանդակում է քրեական, ժառանգության, առևտրական և դատավարական իրավունքի նորմեր։ Այս փաստաթուղթը արևելյան սլավոնների իրավական, սոցիալական և տնտեսական հարաբերությունների գլխավոր աղբյուրն էր։

Հայտնի է համառոտ, ընդարձակ և կրճատ խմբագրություններով։ Ռուսկայա պրավդաում արտացոլվել է հասարակական-քաղաքականության հարաբերությունների զարգացումը 11—13 դարերում․։ Ռուսկայա պրավդաի հիմքն են կազմել ռուս․, ուկրաինական, Բելառուս, և լիտվաի իրավունքները, սովորութային իրավունքը, իշխանական օրենսդրությունը, դատական պրակտիկան։ Ռուսկայա պրավդա մեծացնում էր համայնքի պատասխանատվությունը նրա տերիտորիայում կատարվող իշխանական դրուժինայի անդամների, պաշտոնատար և այլ անձանց սպանությունների, խիստ պատիժներ նախատեսում տնտեսական շինությունները հրդեհելու, անտառները դիտավորությամբ ոչնչացնելու, հարուստների գույքի նկատմամբ կոլեկտիվ ոտնձգություններ կատարելու համար։