Posted in English

Classwork 22.05.2017

13. Choose the correct item.

1 I couldn’t play the guitar when I was five.

2 You mustn’t shout in the library.

3 Would you carry this bag for me, please?

4 You don’t have to wash the dishes. I’ll do it.

5 Shall I go to the supermarket for you.

6 We must remember to buy some milk.

7 Will you help me, please?

8 You can’t stay up late. You have school tomorrow.

14 Circle the correct item.

1 Shall I help you cook dinner?

2 We don’t have to buy bread. We’ve already got some.

3 You mustn’t talk in the classroom.

4 Paul could ride a bike when he was six.

5 I can’t go out tonight. I have to do my homework.

6 Will you help me fix my bike, please?

7 You can go to the party but don’t come home late.

8 Would you like a cup of tea?

15 Read the conversation and choose the answer. Write a letter (A-F) for each answer. There are two extra answers you do not need to use.

Simone: Where you at Ben’s party last night?

Carlisle: No, I couldn’t go to the party. I had to stay at home and do my homework.

Simone: Oh dear. Was it difficult?

Carlisle: Yes, it was. I still haven’t finished it. I must finish today or my teacher will be angry. I’m going to the library now. I hope I can find some useful books there.

Simone: You don’t have to go to the library. we can look on the internet.

Carlisle: No, we can’t use my computer. It doesn’t work.

Simone: Well, would you like to come to my house and use my computer?

Carlisle: Yes, please! Thanks, Simone!

 

Posted in English, Մայրենի, Պատմություն

Հիսուս Քրիստոսի արձանի մասին/թարգմանված անգլերենից

Հիսուսը` փրկիչը, պորտուգալերեն Cristo Redentor, Հիսուս Քրիստոսի վիթխարի արձանը գտնվում է Կորկովադո սարի գագաթին, Ռիո դե Ժաներիոյում, Բրազիլիայի Հարավ – արևելյան հատվածում։ Կառուցումը ավարտվեց 1931 թվականին. բարձրությունը 98 ոտնաչափ է (30 մետր), նրա հորիզոնական բացված ձեռքերի երկարությունը 92 ոտնաչափ է (28 մետր)։ Արձանը պատրաստված է ամրապնդված բետոնով և կանգնած քառակուսի քարե պատվանդանի վրա, որի բարձրությունը 26 ոտնաչափ է (8 մետր)։ Արձանը ամենամեծ Deco-ոճի կառույցն է աշխարհում և Ռիո դե Ժաներիոի անենահանրաճանաչ նշանաձողերից մեկն է։

1850-ականներին Վինսետացի քահանա Պեդրո Մարիա Բոսսը առաջարկում է տեղադրել Քրիստոնեական հուշարձան Կորկավադո սարի վրա ի պատիվ Իզաբելին, Բռազիլիաի արքայադստեր և կայսր Պեդրո երկրորդի աղջիկա: Այնուամենայնիվ ծրագիրը երբեք չի հաստատվել: 1921-ին բրազիլիայում բնակվող հռոմեացի կաթոլիկը առաջարկում է, որ Քրիստոսի արձանը կառուցեն 704 մետր բարձրության վրա, որը իր բարձր գտնվելու հնարավորությունից կկարողանա տեսանելի լինել ցանկացած տեղ Ռիոում։ Թույլատվությունը շնորհվել էր և պատվանդանը պաշտոնապես կանգնեցվել էր Ապրիլի 4-ին 1922 թվականին։ Այդ նույն տարում մի մրցություն կազմակերպվեց ամենալավ դիզայնի համար։ Բռազիլացի քանդակագործ Հեիտոր դա Սիլվա Կոստան որոշել էր, որ Քրիստոսը մի ձեռքով կբռնի խաչը իսկ մյուս ձեռքով երկիրը։ Կոստան սկսեց իր աշխատանքները 1926 թվականին և շարունակեց հինգ տարի։ Այդ ժամանակում շինանյութը և աշխատավորները հասնում էին սարին երկաթողով։ Արձանի աշխատանքները ավարտվեցին Հոկտեմբերի 12-ին, 1931թ․։ Տարիների ընթացքում այն վերանորոգման աշխատանքների միջով է անցել, նաև քիմ մաքրման է ենթարկվել 1980-ին, ի պատրաստություն Պոպո Ջոն Պաուլ երկրորդի այցի Բռազիլիա: Տեղի ունեցավ մի խոշոր նախագիծ 2010-ին, երբ արտաքին շերտը վերանորոգվեց։ Շարժասանդուղքներ և վերելակներ ավելացրին 2002-ին, որպիսի զբոսաշրջիկները ավելի հեշտ հասնեն հուշարձանին։ 2006-ին նշվեց արձանի 75 ամյակը։

2012-ին Յունեսկոն նշանակեց մի տարածք Ռիո դե Ժաներիոում, որը ընգրկում էր Կարիոկա լանդշաֆտները ընկած Կորկավադո սարի և ծովի միջև։ Ընդհանուր արձանի բարձրությունը 38 մետր է:

Posted in English, Մայրենի, Բնագիտություն 2016-2017

Վիտամինների ազդեցությունը բույսերի աճում

Ակնարկ

Բույսերը կարող են լինեն ցամաքին կամ ջրի տակ, բայց նրանց աճը կախված է նրանց սնուցիչ մակարդակը իրենց տարածքում,- ասում է Missouri Botanical Garden-ը։ Միայն կայուն սնուցման աղբյուրը կարող է օգնել ծաղիկներին աճել։ Հետաքրքրորեն, շատ միանման վիտամինները վճռական երևույթ կարող է հանդիսանալ մարդու աճի, ինչպես նաև ծաղիկների առողջության և աճի վրա։

Վիտամին B12

Վիտամին B12-ը օգնում է միկրոսկոպիկ աճեն ջրի տակ,- ասում է Woods Hole Oceanographic Institution-ը։ Միաբջիջ ծովային կյանքի արտադրությունը չի պարունակում վիտամին B12, չնմանվել բույսերին և կենդանիներին, որոնք պիտի այն ստանան դրսի աղբյուրներից։ 2005-ին հնագետները հայտնաբերեցին մի քանի ջրային օրինակներ Ռոս ծովում, Անտարկտիկա մոտակայքում։ Նրանք գտան, որ ավելացնելով վիտամին B12 ուղղում է դեպի էական աճի շատ բույսերի մեջ, ներառելով ջրային բույսին։

Posted in English

Homewok

Hometask:ex.9,page 95,ex.11,page 97

9.1) I’m going to be a dancer.

2) I will phone ther fire brigade.

3) I will get you some sugar.

4) I will stay up and finish it.

5) Will you have another piece of cake?

6) I’m going to visit my grandaprents.

7) I will carry ir for you.

8) Will you open the window?

  1. 1) are you going to do 

2)willn’t

3) will

4) will

5) will

6) will

7) will

8) will

9) going to 

10) going to

Posted in English

Yesterday

Yesterday was an awesome day. I woke up really early and started doing my homework after doing my homework, I started to play with my mom’s phone. While I was playing I made a good profit in the game and a was so happy that I even told my parents that I made a huge profit. After that I watched some videos than went outside to hang out with my friends. After all of that I had to go to English classes at American University of Armenia. I finished my class and me and my parents went to a relitive’s house. We have been there for three hours. There I played some computer games, ate dinner and went outside to play some football. We came back home at midnight. I watched a one hour video than watched some TV and slept at 2 o’clock.

Posted in English

Classwork

Friends

How many real good friends do you have?

I can’t count, because I have a lot of them.

Friends are important for everyone-What do you think about it?

Yes, because friends can help you in every moment.

What is more important – the appearance or the character of the person?

The character and the appearance are important in their own way. The appearance helps you to have strong friends. And the character is important, because the friend can help you in any moment if he has a good character.

How much time do you spend together with your friends?

I spend all my day with my friends.

 

Posted in English

What will our life be like two hundred years from now?

We are living in a great life, but it would be much better 200 years later. We would have houses and apartments under the sea. The sun would start losing its energy but there would be a way of charging it, so we never will lose energy. The killers would live in a different planet where they can kill robot looking humans not real people. The animals will start to talk and walk like humans. There would be flying cars and underground planes. There would be high technology houses and buildings. Humans will build flying houses, which could go to space. In the houses there will be robot workers and robot pets.

Posted in English

Hometask 11.04.2017

Ex. 8 p. 76

I haven’t tidied my room yet.

We went to the cinema yesterday.

Helen has already had a breakfast.

The children have never been to Italy.

I didn’t play football yet.

I sent you an email two days ago but you haven’t replied.

Billy took a test three days ago.

Tonia has sent twenty invitations so far.

She hasn’t  watched any new films recently.

Has Ben gone to school yet?

Ex. 9 p. 76

My father went to Spain two days ago.

He has known her since 2001.

She hasn’t finished her work yet.

Have you ever seen an elephant?

We went to bed at 10 o’clock last night.

He has lived in Madrid for ten years.

 

 

Posted in English

Q & A Text 40

Where did the old man go?

He went to the market.

What did he take with him?

He took his horse with him.

Why?

Because he wanted to sell him?

Why didn’t anybody want to buy the horse?

Because the horse was too old.

What happened at lats?

An young man came near him.

What did the young man say?

He asked the age of the horse?

What did the other man answer?

He said that the horse is twenty-one years old.

What did the young man say then?

He asked how long does the old man have the horse.

What was the other man’s answer?

He answered that he has the horse for nineteen years.

What was the young man’s next question?

He asked the name of the horse.

What did the other man answer?

He said that he doesn’t know the name of the horse but he calls him Tom.

Posted in English

Hometask 09.03.2017

5. She hasn’t washed the dishes yet.

She already has drunk some coffee.

She hasn’t watered the plats yet.

She hasn’t done the shopping yet.

6. since 2002

since yesterday

for six days

for am month

for two weeks

since last month

for two years

for a hole day

for three hours

since Monday

for my birthday

since last weekend

7. Have you seen the Partheon yet?

Yes, I have already seen it. It’s amazing.

Has Damien ever gone skiing?

Is Akim at home, yet please?

No, I’m afraid he’s just gone out.

I’m afraid I have never visited the Melbourne Museum and I’ve been in Melbourne for a whole week.

Really? I already have. It’s fantastic!

How long have you and Ben been friends?

We’ve been friends for twelve years.

I have just cooked dinner.

That’s good because I haven’t eaten ever and I’m really hungry.