Posted in English, Football

My Hero

My Hero is Robert Lewandowski. He is from Poland and plays for Bayern Munich. He holds a record of “The fastest Pant-Hat trick”, which means the fastest five goals in one match. He has scored five goals in nine minutes. Robert Lewandowski has won five German Champion, two time German Cup Winner, one time Polish Cup winner, Polish Champion, Polish Super Cup Winner. He has born at August 21 1988. He is a top scorer world wide, he is only behind Cristiano Ronaldo.

Advertisements
Posted in English

Armenian weather

In Armenia the weather is not changeable like in England. The weather changes as the year goes. Every season has it’s suitable weather. In Winter it’s snows, in Spring it gets a little bit warm, in summer it’s really hot and in Autumn it gets a little bit cold. But sometimes the weather changes quite quickly. In Spring it can rain the hole day, but the next day the sun will just make you sweat. The same situation can be in Autumn. In winter it’s just cold and get’s colder as we go along. Same with Summer` really hot and get’s hotter as the days pass. Nothing bad happened in recent years with the weather in Armenia. I mean like earthquake, tornado, tsumani. The latest weather accident in Armenia was at 1988 when an earthquake happened in Spitak and Gyumri. I hope those accidents would never happen again in Armenian.

Posted in English

Check your progress

  1. a Complete the sentences. Use the present simple form of the verbs.

1 You should read more, Jane. You watch (watch) too much TV.

2 My uncle lives (live) in that house over there.

3 Do you like (like) listening to CD’s?

4 Alex and Sarah play computer games every weekend.

5 My father doesn’t like (not like) the music as me.

6 Our teacher hardly ever gives (give) us a lot of homework.

7 A: Does you mother work (work) on Saturdays?

B: Yes, she does.

8. A: Do they write (write) a lot of emails?

B: No, they don’t.

9 I don’t get up (not get up) early in the weekend.

b Complete the sentences. Use the present simple or present continuous form of the verbs.

1 Annie often plays (play) football, but now she’s playing (play) computer games.

2 My mum usually works (work) in London, but this week  she’s working (work) in New York.

3 I am reading (read) a magazine at the moment. It’s strange, because I don’t usually read (not read) magazines.

4 We don’t watch (not watch) television very often, but we are watching (watch) an interesting programme at the moment.

5 A: Do your friends always swim (swim) in the sea

B: No, not always. They are swimming (swim) in the pool today.

6 A: Karen’s not in her room. Is she helping (help) Dad in the kitchen?

B: No, she isn’t (be). She is having (have)  shower.

2 a Put the letters in order to find more school subjects.

1 usMci Music

2 marDa Drama

3 sthMa Maths

4 shingle English

5 niecSec Science

6 ortHiys History

7 rnecFr French

8 agGyohorp Geography

9 logonyech Technology

10 yesCmtrih Chemistry

b Write the words and phrases in the lists. Then add three more to each list.

doing the ironing listening to music dancing cleaning the windows tidying up playing the guitar

Hobbies and interests

listening to music

dancing

playing the guitar

Housework

doing the ironing

cleaning the windows

tidying up

 

 

Posted in English

Classwork

2b

  1. Sorry, Eddie isn’t here. He’s taking the dog for a walk.
  2. Mike and Jane are in the living room. They are watching a film on DVD.
  3. Hannah! You aren’t listening to me!
  4. I can’t talk now. I am doing homework.
  5. A: Are you watching this program? B: No, I’m not. Watch a different on if you want.
  6. A: Maddy’s upstairs in her room. B: Oh? Really? Is she having a rest?

 

Posted in English

Homework 17.09.2017

4b. ride run play listen talk

1 Maria hates listening to jazz.

2 My brother doesn’t like playing games.

3 My sister loves riding her bike.

4 My dad enjoys running on the beach.

5 I love talking to my friends on phone.

6 We love going to football matches at the weekend.

Posted in English

My hobby

My hobby is football. I like playing it and I know a lot of great footballers who have shocked the football lovers and fans with their amazing skills. I haven’t got an experience to go to classes but have learned it, because of my friends and things I’ve seen footballers do. I have been collecting football related card and stickers since I was 6 years old. Now I play football really good, because I’ve been trying to do it for 7 years.

Posted in English

Classwork 15.09.2017s

2b. 1 Sara loves (love) films.

2 My friends hate (hate) sport.

3 You take (take) good photographs.

4 Mrs Jameson teaches (teach) us English.

5 My father flies (fly) to France twice a year.

6 My mum reads (read) a lot of books.

7 We go (go) to school at 8:30 in the morning.

2c cats football apples ice cream bananas winter

1 He likes apples.

2 I like bananas.

3 She likes ice cream.

4 They like cats.

5 She hates winter.

6 We like football.

2e

1 I don’t like (not like) this kind of music.

2 We don’t eat (not eat) a lot of meat ant home.

3 My parents speak (speak) French.

4 I don’t know (not know) his phone number.

5 My brother gets up (get up) late ate the weekend.

6 My father doesn’t drive (not drive) to work.

Posted in English

CV

14102645_1025189904246306_900421220681327162_n

Full Name: Arno Barzegar-Nazari

Age: 12

Education: Mkhithar Sebastatsi Educational Complex

Birthdate: 2005 August 12

Birthplace: Yereven

Adress: Dro 5/Zeytun/Yerevan/Armenia

Family: Small

Members of Family: Mother/Caroline, Father/Aram, Me/Arno, Dog/Rex

Hobby: Football/ shot accuracy, high dribbling skills, shot power

Best Friend: Michael Harutunyan

Email: arnoolik2005@gmail.com

Posted in English

Classwork 22.05.2017

13. Choose the correct item.

1 I couldn’t play the guitar when I was five.

2 You mustn’t shout in the library.

3 Would you carry this bag for me, please?

4 You don’t have to wash the dishes. I’ll do it.

5 Shall I go to the supermarket for you.

6 We must remember to buy some milk.

7 Will you help me, please?

8 You can’t stay up late. You have school tomorrow.

14 Circle the correct item.

1 Shall I help you cook dinner?

2 We don’t have to buy bread. We’ve already got some.

3 You mustn’t talk in the classroom.

4 Paul could ride a bike when he was six.

5 I can’t go out tonight. I have to do my homework.

6 Will you help me fix my bike, please?

7 You can go to the party but don’t come home late.

8 Would you like a cup of tea?

15 Read the conversation and choose the answer. Write a letter (A-F) for each answer. There are two extra answers you do not need to use.

Simone: Where you at Ben’s party last night?

Carlisle: No, I couldn’t go to the party. I had to stay at home and do my homework.

Simone: Oh dear. Was it difficult?

Carlisle: Yes, it was. I still haven’t finished it. I must finish today or my teacher will be angry. I’m going to the library now. I hope I can find some useful books there.

Simone: You don’t have to go to the library. we can look on the internet.

Carlisle: No, we can’t use my computer. It doesn’t work.

Simone: Well, would you like to come to my house and use my computer?

Carlisle: Yes, please! Thanks, Simone!

 

Posted in English, Մայրենի, Պատմություն

Հիսուս Քրիստոսի արձանի մասին/թարգմանված անգլերենից

Հիսուսը` փրկիչը, պորտուգալերեն Cristo Redentor, Հիսուս Քրիստոսի վիթխարի արձանը գտնվում է Կորկովադո սարի գագաթին, Ռիո դե Ժաներիոյում, Բրազիլիայի Հարավ – արևելյան հատվածում։ Կառուցումը ավարտվեց 1931 թվականին. բարձրությունը 98 ոտնաչափ է (30 մետր), նրա հորիզոնական բացված ձեռքերի երկարությունը 92 ոտնաչափ է (28 մետր)։ Արձանը պատրաստված է ամրապնդված բետոնով և կանգնած քառակուսի քարե պատվանդանի վրա, որի բարձրությունը 26 ոտնաչափ է (8 մետր)։ Արձանը ամենամեծ Deco-ոճի կառույցն է աշխարհում և Ռիո դե Ժաներիոի անենահանրաճանաչ նշանաձողերից մեկն է։

1850-ականներին Վինսետացի քահանա Պեդրո Մարիա Բոսսը առաջարկում է տեղադրել Քրիստոնեական հուշարձան Կորկավադո սարի վրա ի պատիվ Իզաբելին, Բռազիլիաի արքայադստեր և կայսր Պեդրո երկրորդի աղջիկա: Այնուամենայնիվ ծրագիրը երբեք չի հաստատվել: 1921-ին բրազիլիայում բնակվող հռոմեացի կաթոլիկը առաջարկում է, որ Քրիստոսի արձանը կառուցեն 704 մետր բարձրության վրա, որը իր բարձր գտնվելու հնարավորությունից կկարողանա տեսանելի լինել ցանկացած տեղ Ռիոում։ Թույլատվությունը շնորհվել էր և պատվանդանը պաշտոնապես կանգնեցվել էր Ապրիլի 4-ին 1922 թվականին։ Այդ նույն տարում մի մրցություն կազմակերպվեց ամենալավ դիզայնի համար։ Բռազիլացի քանդակագործ Հեիտոր դա Սիլվա Կոստան որոշել էր, որ Քրիստոսը մի ձեռքով կբռնի խաչը իսկ մյուս ձեռքով երկիրը։ Կոստան սկսեց իր աշխատանքները 1926 թվականին և շարունակեց հինգ տարի։ Այդ ժամանակում շինանյութը և աշխատավորները հասնում էին սարին երկաթողով։ Արձանի աշխատանքները ավարտվեցին Հոկտեմբերի 12-ին, 1931թ․։ Տարիների ընթացքում այն վերանորոգման աշխատանքների միջով է անցել, նաև քիմ մաքրման է ենթարկվել 1980-ին, ի պատրաստություն Պոպո Ջոն Պաուլ երկրորդի այցի Բռազիլիա: Տեղի ունեցավ մի խոշոր նախագիծ 2010-ին, երբ արտաքին շերտը վերանորոգվեց։ Շարժասանդուղքներ և վերելակներ ավելացրին 2002-ին, որպիսի զբոսաշրջիկները ավելի հեշտ հասնեն հուշարձանին։ 2006-ին նշվեց արձանի 75 ամյակը։

2012-ին Յունեսկոն նշանակեց մի տարածք Ռիո դե Ժաներիոում, որը ընգրկում էր Կարիոկա լանդշաֆտները ընկած Կորկավադո սարի և ծովի միջև։ Ընդհանուր արձանի բարձրությունը 38 մետր է: