Posted in Մայրենի

Ը-ի ուղղագրությունը

 

1.     Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Ը.

ա/ ակնբախ, ամենաընդունակ, այլընտրանք,առընթեր, գահընկեց, գիրկընդխառն, գործընկեր, գույնզգույն, երկնչել, զուգընթաց, թրըխկ, լուսնկա, հյուրընկալ, ձեռնտու, մակընթաց:

բ/ ակնդետ, ամենաընդունելի, անընդմեջ, գործընթաց, դասընկեր, դյուրըմբռնելի, երկընտրանք, թըխկ, խոչընդոտ, կորնթարդ, համընթաց, հատընտիր, մերթընդմերթ, չընկճվել, չրխկոց, վերընձյուղվել:

գ/ ակնթարթ, ամենաընտիր, անըմբռնելի, անընդունակ, դասընթաց, ինքնըստինքյան, համընկնել, ձկնկիթ, մեջընդմեջ, մթնկա, մթնշաղ, նախընտրել, որոտընդոստ, չրըխկ, չըմբռնել, սրընթաց, օրըստօրե:

դ/ անակնկալ, անընդունելի, արագընթաց, անընտել, առնչվել, դյուրընթեռնելի, խաղընկեր, խոյընթաց, հետզհետե, մակընթացություն, շրխկալ, չընդդիմանալ, չընկնել, վերընթաց, քարընկեց, օրընդմեջ:

2.      Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում Ը.

ա/ ակնբախ, աննդունակ, չնթերցել, չառնչվել, կնկճեն, վշշոց, թխկ, նախնթաց:

բ/ չնդունել, լուսնկա, վայրնթաց, գործնկեր, շրխկոց, մակնթացություն, հատնտիր, ինքնստինքյան:

գ/ խոչնդոտ, անմբռնելի, օրստօրե, շրխկ, նորնտիր, հյուրնկալ, աննդդիմադրելի, տաս-:

դ/ սրնթաց, մերթնդմերթ, առնթեր, չնտրել, խաղնկեր, աննդունելի, երկնտրանք, ակնթարթ:

 

Advertisements
Posted in Գավրոշ

Գավրոշ

Գավրոշ

Վիկտոր Հյուգո

Սեպտեմբերի 18-22

7-րդ դասարան

Կարդալ 1-4-րդ գլուխները. (Առաջին մաս)

Բառային, տեքստային առաջադրանքներ.

 • Բացատրել բառերը բառարանի օգնությամբ. անօթևան, գթասեր, կարեկցանք, հորձանուտ, արվարձան, խարխուլ, ձեղնահարկ, հեգնական, խեթ, ստահակ, աղերսալի, կափկափել, ածելի:

անօթևան-Անտուն, տնազուրկ, տնանկ, անհարկ

գթասեր-Գութ սիրող, սիրով գթացող, գթասիրտ

կարեկցանք-Կարեկցություն

հորձանուտ-Հորձանքոտ, հորձանաշատ

արվարձան-Մատույց, ծայրամաս

խարխուլ-խարիզուն, զաղփաղփուն

ձեղնահարկ-վերնահար

հեգնական- Ծաղրական, այպանական

խեթ-Կասկած, Տարակույս

ստահակ-Ըմբոյտ, անկարգ

աղերսալի-Աղերսանքով լի, աղերսանքով տոգորված, աղաչական

կափկափել-Բաբախել

ածելի-Սլվլիկ

 • Ի՞նչ է նշանակում փափուկ սիրտ, սառը օջախ, կտրել ճանապարհը: Այս դարձվածքների մեկական բաղադրիչով կազմել (կամ գտնել) այլ դարձվածքներ:

փափուկ սիրտ-հոգատար անզնավորություն

սառը օջախ-ապրելու վայր, որտեղ քեզ առհամարում են

կտրել ճանապարհը-երկար ճանապարհ անցնել

 • Ինչպես կմեկնաբանես հետևյալ մտքերը.

Նա ոչ օթևան ուներ, ոչ հաց, ոչ կրակ, ոչ սեր, սակայն ուրախ էր, որովհետև ազատ էր:

Նրան չէր հետաքրքրում թե ինչ կլինի նա ուղակի ուրախ է որ ազատ է։

Եվ ցավալին այն էր, որ այդ տանը ոչ ոք չէր ժպտում:

Շատ վատ էին ապրում։

 • Ի՞նչ հատկանիշներով աչքի ընկավ տղայի կերպարը այս հատվածում:

Նպատակալաց, բարեկամ և խիզախ։

Կարդալ 5-7-րդ գլուխները (վերջ առաջին մասի)

Բառային, տեքստային առաջադրանքներ.

 • Գրել հետևյալ բառերի երկուական հոմանիշ բառարանի օգնությամբ. արտասովոր, մռայլ, խորհրդավոր, ընդարձակ, ավերվել, հիվանդ, խարխուլ, ապաստան, սողոսկել, քաջալերել, կկոցել, նշույլ, խսիր, մրմնջալ, վխտալ, մոլեգնել:
 • Կարո՞ղ ես բացատրել՝ ինչու՞ երեխաներն անմիջապես վստահեցին անծանոթին ու գնացին նրա հետևից:
 • Մեկնաբանիր Գավրոշի արարքը՝ դիտարկելով և դրական, և բացասական կողմից: Հիմնավորիր պատասխանդ:

Կարդալ 1-4 գլուխները .(Երկրորդ մաս)

Բառային, տեքստային առաջադրանքներ.

 • Բացատրիր տրված բառերը բառարանի օգնությամբ. խռովություն, բարիկադ, կրկնափեղկ, ամայի, պարեկ, խուզարկել, հնոտի, թափոր, մահակ, սվին, փակուղի, ներխուժել, պատնեշ, ապստամբ, քաջալերել, խոչընդոտ, թոթվել:
 • Միաժամանակ ամեն տեղ լինելով՝ նա լցնում էր օդը: — Ինչպե՞ս կբացատրես այս նախադասությունը:
 • Անդադար շարժում կար նրա փոքրիկ բազուկներում և անվերջ շարժում՝ նրա փոքրիկ թոքերում: — Տուր Գավրոշի հոգեվիճակի նկարագիրը:
 • Մեծեր-փոքրերի ի՞նչ վեճ ուներ Գավրոշը. իսկ դու ի՞նչ հարցերում ես ընդվզում մեծերի դեմ:

Continue reading “Գավրոշ”

Posted in Ֆիզիկա

Ֆիզիկա

1.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևութների մասին

Դիտումներով

2.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

Փորձը դա օրինակ ջուրը եռացնելը և վրան մի նյութ լցնելը

3.ինչու են փորձի ժամանակ չափումներ կատարում

4.Ինչ է վարկածը

Վարկածը դա ենթադրություն է:

5.Ինչ է օրենքը

Ֆիզիկական օրենք, մասնավոր փաստերից ածանցված տեսական սկզբունք, որը կիրառելի է որոշակի խմբի կամ դասի երևույթների համար և միշտ տեղի ունի որոշակի պայմանների առկայության դեպքում

6.Ինչ է  ֆիզիկական տեսությունը

7.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ

Ֆիզիկական մեծություն, ֆիզիկական երևույթի, պրոցեսի, նյութական մարմնի ֆիզիկական հատկություն, որը հնարավոր է բնութագրել քանակապես։

8..Ինչ է նշանակում չափել`մեթոդը ,չափանմուշի ընտրություն

Չափել նշանակում է գտնել ինչ, որ բանի երկարությունը, քաշը,խտությունը:

9.Երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք:

Հիմնականը մետրն է:

Աանտիմետր,դեցիմետր,կիլոմետր,նանոմետր: քանոն

10.Ինչ չափիչ   սարքեր    եք ճանաչում թվարկեք:

կշեռք,քանոն,անկյունաչափ,ջերմաչափ,ժամացույց:

11.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում

Կշեռք-զանգված

Քանոն-երկարություն

Անկյունչափ-անկյուն

Ջերմաչափ-ջերմություն

Ժամացույց-ժամը

Posted in English

Homework 17.09.2017

4b. ride run play listen talk

1 Maria hates listening to jazz.

2 My brother doesn’t like playing games.

3 My sister loves riding her bike.

4 My dad enjoys running on the beach.

5 I love talking to my friends on phone.

6 We love going to football matches at the weekend.

Posted in English

My hobby

My hobby is football. I like playing it and I know a lot of great footballers who have shocked the football lovers and fans with their amazing skills. I haven’t got an experience to go to classes but have learned it, because of my friends and things I’ve seen footballers do. I have been collecting football related card and stickers since I was 6 years old. Now I play football really good, because I’ve been trying to do it for 7 years.

Posted in English

Classwork 15.09.2017s

2b. 1 Sara loves (love) films.

2 My friends hate (hate) sport.

3 You take (take) good photographs.

4 Mrs Jameson teaches (teach) us English.

5 My father flies (fly) to France twice a year.

6 My mum reads (read) a lot of books.

7 We go (go) to school at 8:30 in the morning.

2c cats football apples ice cream bananas winter

1 He likes apples.

2 I like bananas.

3 She likes ice cream.

4 They like cats.

5 She hates winter.

6 We like football.

2e

1 I don’t like (not like) this kind of music.

2 We don’t eat (not eat) a lot of meat ant home.

3 My parents speak (speak) French.

4 I don’t know (not know) his phone number.

5 My brother gets up (get up) late ate the weekend.

6 My father doesn’t drive (not drive) to work.

Posted in Քիմիա

Քիմիա Դաս 3

 Մարմին և նյութ, կենդանի և անկենդան մարմիններ,օրգանական և անօրգանական նյութեր:

Քննարկվող հարցեր՝

 • Նյութ,մարմին հասկացողություն

  Այժմ հայտնի է ավելի քան 25 միլիոն նյութ: Այդ թիվն ավելանում է տարեկան մեկ

միլիոնով:

 Աշխատանք խմբերով

Դասարանը բաժանվում է 5 խմբի: Յուրաքանչյուր խումբ լրացնում է  աղյուսակները

Մարմիններ Նյութեր
 Դուռ  Ալյումին
 Շենք  Ոսկի
Օրգանական նյութեր Անօրգանական նյութեր
 Ճարպ, Սպիտակուց  Սոդա թթվածին
Կենդանի Անկենդան մարմիններ
 Էշ  Սեղան

Լրացուցիչ հարցեր և վարժություններ

 1. Թվարկե՛ք նյութեր և մարմիններ (5-ից ոչ պակաս), որոնք դուք կարող եք գտնել ձեր տանը,

և նշե՛ք, թե ինչի համար են նրանք օգտագործվում:

 1. Անվանե՛ք որևէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:
 2. Անվանե՛ք մի քանի առարկա, որոնք կարելի է պատրաստել մեկ նյութից:
 3. Ապակուց պատրաստված բաժակը նյո՞ւթ է, թե՞ մարմին:
 4. Հետևյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների և նյութերի անունները՝

ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,

ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:

 1. Լրացրե՛ք բաց թողած նյութերի անունները.

ա)…….. լար բ) ………. պատառաքաղ գ) ………… գնդակ

դ) …….. բաժակ ե) ………. քանոն զ) ……….. սեղան

7.Հետևյալ նյութերից որոնք են անօրգանական և որոնք օրգանական`

արծաթ,բուրդ,ավազ,ցեմենտ,փայտ,պողպատ,սառույց,ճարպ,շաքար,ցինկ:

Posted in Քիմիա

Քիմիա Դաս 1

  1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,քիմիայի ուսումնասիրման ոլորտները
  2. Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերը, նրանց բաղադրությունները, կառուցվածքը, հատկուտյունները և կիռարումը:

  2.Ինչպիսի բնագիտական գիտություններ գիտեք.

  Քիմիա, Ֆիզիկա, Աշխարհագրություն, Կենսաբանություն, Աստխագիտություն, Էկոլոգիա.

  3.Ինչ է նյութը և մարմինը

  Այն ամենը, ինչ տեսնում ենք մեր շուրջը, մարմին է։

  Այն ամեն ինչից կարուցված են մարմինները նյութեր են։

 1.  

  4.Տնային առաջադրանքներ`Ինչ նյութերից են կազմված հետևյալ մարմինները՝

  քանոնը-ռեզին, երկաթ, փայտ, պլասմաս

  արձանը- քար, կավ, ոսկի, արծաթ պղինձ

  ամանեղենը-պլասմաս, ապակի, ճենապակի, այլումին

  զարդերը-ոսկուց, մետաղի, արծադից, բռոնզ             

  Պարզաբանեք քիմիա բառի իմաստը:

  Շատ լեզուներում այն ունի միևնույն հնչեղությունը։ Օրինակ՝  ֆրանսերեն – chimie, անգլերեն – chemistry, ռուսերեն –химия։  “Բայց մինչև հիմա պարզ չի թե երբ է հորինվել “քիմիա” բառը և ինչ է այն նշանակել

Posted in Ավետիկ Իսահակյան

Ավևտիկ Իսահակյան

d5abd5bdd5a1d5b0d5a1d5afd5b5d5a1d5b6-e1504289775282

Շղարշ ամպեր

Առաջադրանքներ.

 • նկարագրիր՝ ի՞նչ տրամադրություն է գերիշխում բանաստեղծությունում.

Շատ տխուր և կարոտի մեծ զգացում։

 

 • յուրաքանչյուր քառատողից առանձնացրու տրամադրություն փոխանցող պատկերը.

Նուրբ եղեգը կդողա

Ճահիճն աղոտ կփայլե

Սիրտս անուշ կթախծի

 • մարդ-բնություն փոխհարաբերությունն ինչպիսին է բանաստեղծությունում.

Ինձ թվում է, որ այս բանաստեղծությունը մարդու և բնության մեջ նույն տխուր գծերն է ներկայացնում։

 • բանաստեղծությունը սովորիր անգիր

Continue reading “Ավևտիկ Իսահակյան”